This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บางแสน

03 มิถุนายน 2557
18033

ทิ้งจับปรับ โครงการดีๆ เพื่อเมืองบางแสนที่น่าอยู่
เทศบาลเมืองแสนสุข เอาจริง รณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทิ้ง เจอ จับปรับแน่นอน มาช่วยกันทำบางแสนเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยการปราศจากการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ

โครงการห้ามทิ้งขยะ ในที่หรือทางสาธารณะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข

เนื่องจากยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทิ้งขยะ ไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้ ทิ้งลงถนน ทะเล สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่หรือทางสาธารณะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว คณะผู้บริการจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะขึ้น เพื่ออบรม ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักท่องเที่ยวทราบว่า การทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ เป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกจับ และถูกปรับ


การจับปรับ

- ใช้อัตรากำลังพนักงานเทศกิจ เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบ จับ-ปรับ
- ขอความร่วมมือ ภาคประชาชน เป็นตาวิเศษช่วยให้ข้อมูลผู้ที่ทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจับ-ปรับ

ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
- บุคคลผู้มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนำความมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทำการจับกุมผู้

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกจับ และถูกปรับ

โดนปรับแน่ หากไม่ทิ้งขยะลงถังหรือสถานที่ทิ้งขยะ
- ทิ้งขยะลงพื้น / ถ่มน้ำลาย / ทิ้งก้นบุหรี่ / คายหมากฝรั่งลงพื้น โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ที่มา : http://www.saensukcity.go.th/notrash.html